Deilen Logo

Credu mewn creadigrwydd

Rydym ni’n credu mewn creadigrwydd, ac eisiau gweld sgiliau creadigol disgyblion yn cael eu datblygu ledled y cwricwlwm ysgolion.

Mae gwneud y cyfleoedd hyn yn hygyrch i ddisgyblion o bob cefndir yn flaenoriaeth i ni.

'Rydym yn gallu gweithio hefo disgyblion o bob oedran a phob lefel gallu er mwyn :

Gwella cyrhaeddiad drwy greadigrwydd.
Cynyddu a gwella profiadau a chyfleoedd celfyddydol 
 Gwella llythrennedd a rhifedd
Cefnogi athrawon  i ddatblygu eu sgiliau
Cysylltu hefo Hanes a Daearyddiaeth yr ardal

Credwn y dylai plant a phobl ifanc ddysgu am y celfyddydau, drwy’r celfyddydau

Mae ein pecynnau ysgolion ar gael am £250 y diwrnod i hyd at 20 o blant ar y tro

Mae modd teilwrio'n gweithgareddau i gyd-fynd a'ch gweithgareddau themau

[email protected]

 

 Creativity Matters 

We believe that creativity matters, and we want to see the creative skills of learners developed across the school curriculum.

Making these opportunities available to students from all backgrounds is a priority for us.

We can work with pupils of all ages and abilities to:

 Improve attainment through creativity.
Develop the opportunities and experiences that learners receive in relation to the arts
 Improve literacy and numeracy
Support teachers to develop their skills
Link with local History and Geography

We want children and young people to learn about the arts, through the arts.

Our school packages start from £250 a day to work with up to 20 pupils at one time

We can adapt our activities to dove-tail with your current theme work

[email protected]

 

 

 

 

 

 

A